Author: admin

ทำไม Login เข้า MS Teams ไม่ได้

กรณีที่นักศึกษา Login เข้า MS Teams ไม่ได้มีวิธีแก้ไขดังนี้ 1. ตรวจสอบว่า Username ที่เข้าใช้เป็น @bu.ac.th หรือไม่ (ต้อง Sign in ด้วย @bu.ac.th เท่านั้น) 2. ตรวจสอบว่า…

ต้องการเปลี่ยนแปลง Account หรือ ชื่อ-นามสกุล ต้องทำอย่างไร

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-สกุล สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่แผนกทะเบียนอาคาร A3 ชั้น 1 2. หลังจากทะเบียนได้ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว ติดต่อขอเปลี่ยนแปลง Account หรือ ชื่อ-นามสกุล ได้ที่อาคาร B4-504 หรือช่องทาง ID Line : @snz0536j…

Wi-Fi สัญญาณไม่ดี ตรวจสอบแก้ไขอย่างไร

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกต้องหรือไม่ 1. ให้ท่านเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ดังต่อไปนี้ โดยเลือก Wi-Fi ที่มีสัญญาณแรงที่สุด BU AitNet 2.4G (ลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ) BU AitNet 5G (ลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ) BU Mobile…

จำ Password ไม่ได้ทำอย่างไรดี

ถ้านักศึกษาจำ Password ของตัวเองไม่ได้ นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ดังนี้ – กรณีที่เคยลงทะเบียนอีเมลสำรอง และทำการยืนยันอีเมลสำรองสมบรูณ์แล้ว สามารถเข้าเว็บ ursa.bu.ac.th และเลือก “Forget Password” – กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลสำรองไว้ สามารถติดต่อขอ Reset Password ได้ 2 ช่องทางคือ…

แนะนำการใช้งาน BU Wi-Fi โดยไม่ต้องใส่ Password ใหม่ทุกครั้ง

การใช้งาน Wi-Fi BU Mobile คือการใช้ Mac Address ของอุปกรณ์ลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi ซึ่งจะสะดวกมากเมื่ออุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับ BU Mobile ท่านสามารถใช้ Wi-Fi ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Sign in เพื่อเข้าใช้งาน โดยการใช้งาน Wi-Fi…

วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อใช้งาน BU-Mobile

หากไม่ต้องการ Logon ทุกครั้งที่ใช้งาน BU Wi-Fi เพียงแค่ลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง (MAC Address) เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ How to Find Wi-Fi Mac Address : วิธีการดูหมายเลข Wi-Fi MAC…

คู่มือการจัดการเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ใหม่เข้าใน Google My Business Google Ads และ Google Analytics

การจัดการสิทธิ์ YouTube Channel ให้กับ Google Account การจัดการเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ใหม่เข้าใน Google Ads การจัดการเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ใหม่เข้าใน Google Analytics การจัดการเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ใหม่เข้าใน Google My Business สำคัญ:หากคุณขายธุรกิจ อย่าลืมโอนความเป็นเจ้าของหลักของข้อมูลธุรกิจไปให้เจ้าของใหม่ วิธีนี้จะรักษาประวัติของโปรไฟล์ซึ่งรวมถึงบทวิจารณ์ไว้ด้วย ในบางกรณี…