กระบวนการแจ้งข่าวสาร ทางระบบออนไลน์ที่ ศคพ. รับผิดชอบ

 • ระบบ SMS และ BU Mobile Notification
  หน่วยงานที่ต้องการส่งข้อความให้ทำตาม ขั้นตอน ต่อไปนี้

  1. นำข้อความที่ท่านต้องการจะแจ้งข่าวสารให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ (คณ./ผอ.) ซึ่งระบบ SMS จะจำกัดความยาวของตัวอักษรที่จะส่งอยู่ที่ 70 ตัวอักษร/Message และระบบ BU Mobile Notification จำกัดความยาวตัวอักษรอยู่ที่ 200 ตัวอักษร
  2. กรณีที่ท่านต้องการส่งข้อความด้วยระบบ SMS จะมีค่าใช้จ่าย .32 บาท /Message ท่านจะต้องขออนุมัติจาก ผช./รอง กส. ผ่านตามสายงานก่อน
  3. เมื่อได้รับการอนุมัติข้อความที่จะส่งเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งมาที่ อ.อังคาร แสงมณี (หน.พร.) ทาง e-mail: ankarn.s@bu.ac.th โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
   • ข้อความที่ต้องการส่ง
   • ต้องการส่งผ่านระบบ เช่น SMS หรือ BU Mobile Notifcation
   • กลุ่มของผู้รับ เช่น นศ. ทั้งหมด นศ. เฉพาะชั้นปี นศ. ไทย/ต่างชาติ
 • ระบบ Mailing List
  ศคพ. มีระบบ Mailing List สำหรับติดต่อกับนักศึกษากลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

  Group Email ความหมาย ผู้มีสิทธิ์ที่จะส่งได้
  bu_student@bumail.net อีเมลทั้งหมดใน Domain bumail.net bu1stop@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  thai_student@bumail.net นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เฉพาะหลักสูตรไทย bu1stop@bu.ac.th
  butheatre@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  records_office@bu.ac.th
  thai_student_cont@bumail.net นักศึกษานอกรุ่น(เกินปี 4) เฉพาะหลักสูตรไทย bu1stop@bu.ac.th
  butheatre@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  records_office@bu.ac.th
  forign_student@bumail.net นักศึกษาต่างชาติ atthasith.c@bu.ac.th
  internationalcenter@bu.ac.th
  janya.r@bu.ac.th
  siriporn.s@bu.ac.th
  siriwan.r@bu.ac.th
  usaralak.i@bu.ac.th
  forign_out_of_year@bumail.net นักศึกษาที่(เกินปี4) atthasith.c@bu.ac.th
  internationalcenter@bu.ac.th
  janya.r@bu.ac.th
  siriporn.s@bu.ac.th
  siriwan.r@bu.ac.th
  usaralak.i@bu.ac.th
  ibc@bumail.net นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ภาคปกติ nithivadee.c@bu.ac.th
  nida.t@bu.ac.th
  witwasit.s@bu.ac.th
  phatsanan.s@bu.ac.th

  ในกรณีที่ท่านต้องการส่ง e-mail ถึงนักศึกษาตามกลุ่มต่างๆ ข้างต้นนี้ แต่ไม่มีรายชื่อที่มีสิทธิ์ในการส่ง ให้ท่านขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และส่งรายขื่อ e-mail Address ที่ได้รับอนุมัติมาที่ อ.อดุลย์ ยิ้มงาม (หน.คส.)