ไปที่ https://accounts.google.com จากนั้นใช้รูปแบบบัญชีการใช้งาน
ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล 4 ตัวแรก@bumail.net>
เช่นชื่อ นามสกุล นักศึกษาเป็น Payon Krainuyachan
ก็จะใช้เป็น payon.krai@bumail.net จากนั้นกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของ google apps

นักศึกษาสามารถตรวจสอบการใช้พื้นที่ได้ที่ https://drive.google.com/settings/storage