ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกต้องหรือไม่
1. ให้ท่านเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ดังต่อไปนี้ โดยเลือก Wi-Fi ที่มีสัญญาณแรงที่สุด

  • BU AitNet 2.4G (ลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ)
  • BU AitNet 5G (ลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ)
  • BU Wi-Fi6 (ลงทะเบียน Mac Address)
  • BU Mobile 2.4G (ลงทะเบียน Mac Address)
  • BU Mobile 5G (ลงทะเบียน Mac Address)

2. หากพบว่าสัญญาณยังไม่เสถียร ให้ลองเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวอื่นในข้อ 1 เนื่องจากบางครั้ง Wi-Fi ที่ท่านเชื่อมต่ออยู่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทำให้ความเสถียรลดลงได้

มีการเคลื่อนที่ระหว่างการใช้งาน Wi-Fi หรือไม่
เมื่อท่านเคลื่อนที่ อาจจะมีช่วงเวลาที่ท่านเคลื่อนที่ข้ามระหว่างอุปกรณ์ปล่อยสัญาณ จึงทำให้อุปกรณ์ของท่านหลุดจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดิมไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ ช่วงเวลานั้นอาจมีการหลุดของสัญญาณได้

ใช้งาน Wi-Fi BU Mobile สะดวกกว่า
การใช้งาน Wi-Fi BU Mobile คือการใช้ Mac Address ของอุปกรณ์ลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi ซึ่งจะสะดวกมากเมื่ออุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับ BU Mobile ท่านสามารถใช้ Wi-Fi ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Sign in เพื่อเข้าใช้งาน
วิธีลงทะเบียน BU Mobile

เคยใช้งาน BU Mobile ได้ แต่วันนี้ใช้ไม่ได้
การใช้งาน BU Mobile คือการใช้ Mac Address ของอุปกรณ์ลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi หากใช้งานไม่ได้อาจเกิดจากการ Update ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ ทำให้การตั้งค่าสถาณะของ Mac Address เปลี่ยนไปจาก คงที่กลับไปเป็นแบบสุ่ม ทำให้ค่าไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ท่านสามารถกลับไปปิดการสุ่ม Mac Address บนโทรศัพท์ของท่านได้ที่ https://faq.bu.ac.th/wordpress/bu-mobile/#random-mac-address