หากเป็นนักศึกษา ที่เคยลงทะเบียนอีเมลสำรอง และทำการยืนยันอีเมลสำรองสมบรูณ์แล้ว สามารถขอ Password ใหม่ด้วยตนเองได้ดังนี้

วิธีการลงทะเบียนอีเมลสำรองสำหรับ Reset Password ด้วยตัวเองสำหรับนักศึกษา
https://ursa.bu.ac.th/HowTo/RegisterAlternateEmail

หากเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรประจำ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1 ติดต่อขอ Reset Password ได้ที่อาคาร B ชั้น 5 พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตัวเป็น บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือ

2 ติดต่อผ่าน ID Line : @snz0536j โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  • เตรียมเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ Passport
  • ถ่ายเซลฟีรูปคู่กับ เอกสารยืนยันตัวตน ให้เห็นหน้า และสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน
  • ถ่ายรูป เอกสารยืนยันตัวตน แยกต่างหากอีก 1 รูป
  • หากท่านส่งรูปนอกเวลาทำการ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ส่งเข้ามาอีกครั้งในเวลาทำการ

หมายเหตุ : เวลาทำการ คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากเป็นอาจารย์พิเศษ

  • โปรดติดต่อสำนักวิชาการเพื่อขอ Reset Password ได้ที่ หมายเลข 024073888 ต่อ 2602 หรือ 2603