Category: Moodle BU LMS

รวบรวมปัญหา และคำถามที่พบบ่อยครั้งในการใช้งานระบบ Moodlle BU LMS

เลยกำหนดส่ง Assignment ไปแล้ว จะให้เด็กส่งงานนอกเวลาได้ไหม ?

การให้ Assignment (การบ้าน) นั้น มีเงื่อนไขในการส่งงานอยู่หลายแบบ ซึ่งเรื่องของเวลา หรือกำหนดส่งงานก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง โดยใน Moodle นี้ อาจารย์สามารถกำหนดเองได้ ว่าจะให้นักศึกษาส่งงานที่เลยกำหนดส่งได้หรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

ทำไมสร้าง Resource แล้วไม่มีในหน้า Weekly Outline ?

ในแต่ละรายวิชาของ Moodle LMS นั้น อาจารย์สามารถ Upload ไฟล์ต่างๆ (Resource) เพื่อให้นักศึกษา Download ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่ออาจารย์สร้าง Resource เรียบร้อยแล้ว ในหน้า Weekly Outline จะแสดง Resource นั้นให้เห็น…

ทำไมมีนักศึกษาบางคนมองไม่เห็น Course ที่อาจารย์สร้าง ?

เนื่องจาก เมื่ออาจารย์สร้าง Course ในระบบ Moodle LMS แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาของรายวิชานั้นเข้ามาในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรายชื่อของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

อยากเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันเข้ามาใน Course ทำอย่างไรดี ?

การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น 1 รายวิชา อาจจะมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ดังนั้นใน Course ของระบบ Moodle LMS ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนนั้นก็สามารถกำหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่านใน 1 Course