Category: Assignment

รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของการบ้าน

เลยกำหนดส่ง Assignment ไปแล้ว จะให้เด็กส่งงานนอกเวลาได้ไหม ?

การให้ Assignment (การบ้าน) นั้น มีเงื่อนไขในการส่งงานอยู่หลายแบบ ซึ่งเรื่องของเวลา หรือกำหนดส่งงานก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง โดยใน Moodle นี้ อาจารย์สามารถกำหนดเองได้ ว่าจะให้นักศึกษาส่งงานที่เลยกำหนดส่งได้หรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้