เทคนิคการสร้างห้อง Google Meet โดยนักศึกษาเข้าร่วมห้องได้ทันที (Without Admit)

ศคพ. ได้รับแจ้งปัญหาจากอาจารย์บางท่านว่า เมื่อ Invite นักศึกษาเข้าห้อง Google Meet ด้วย Group Mail เช่น 62_1_GE111_2312@bu.ac.th จะต้องมาค่อยกด Admit ให้นักศึกษาเข้าห้องทีหลัง ทำให้ไม่สะดวก จึงหาเทคนิคในการแก้ปัญหาให้ดังนี้

ขั้นตอนการสร้าง Google Meet โดยไม่ใช้ Group Mail

 1. ให้รวบรวมรายชื่ออีเมลนักศึกษาในกลุ่มเรียนที่ต้องการด้วย Application http://ums.bu.ac.th/studentview (สามารถดูวิธีใช้งานโดยละเอียดได้ที่ http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/SearchEmailFormCourseSection.pdf)
 2. สร้างห้อง Google Meet ผ่าน Google Calendar ด้วยการเพิ่มการประชุม (Add Conferencing) และเชิญนักศึกษา (Add Guests) ด้วยอีเมลที่ได้จากข้อ 1. โดยใช้การ Copy/Pasteวิดีโอแนะนำขั้นตอน: https://www.youtube.com/watch?v=XJEt_IJksPg

กระบวนการแจ้งข่าวสาร ทางระบบออนไลน์ที่ ศคพ. รับผิดชอบ

กระบวนการแจ้งข่าวสาร ทางระบบออนไลน์ที่ ศคพ. รับผิดชอบ

 • ระบบ SMS และ BU Mobile Notification
  หน่วยงานที่ต้องการส่งข้อความให้ทำตาม ขั้นตอน ต่อไปนี้

  1. นำข้อความที่ท่านต้องการจะแจ้งข่าวสารให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ (คณ./ผอ.) ซึ่งระบบ SMS จะจำกัดความยาวของตัวอักษรที่จะส่งอยู่ที่ 70 ตัวอักษร/Message และระบบ BU Mobile Notification จำกัดความยาวตัวอักษรอยู่ที่ 200 ตัวอักษร
  2. รณีที่ท่านต้องการส่งข้อความด้วยระบบ SMS จะมีค่าใช้จ่าย .32 บาท /Message ท่านจะต้องขออนุมัติจาก ผช./รอง กส. ผ่านตามสายงานก่อน
  3. เมื่อได้รับการอนุมัติข้อความที่จะส่งเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งมาที่ อ.อังคาร แสงมณี (หน.พร.) ทาง e-mail: ankarn.s@bu.ac.th โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
   • ข้อความที่ต้องการส่ง
   • ต้องการส่งผ่านระบบ เช่น SMS หรือ BU Mobile Notifcation
   • กลุ่มของผู้รับ เช่น นศ. ทั้งหมด นศ. เฉพาะชั้นปี นศ. ไทย/ต่างชาติ
 • ระบบ Mailing List
  ศคพ. มีระบบ Mailing List สำหรับติดต่อกับนักศึกษากลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

  Group Email ความหมาย ผู้มีสิทธิ์ที่จะส่งได้
  bu_student@bumail.net อีเมลทั้งหมดใน Domain bumail.net bu1stop@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  thai_student@bumail.net นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เฉพาะหลักสูตรไทย bu1stop@bu.ac.th
  butheatre@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  records_office@bu.ac.th
  thai_student_cont@bumail.net นักศึกษานอกรุ่น(เกินปี 4) เฉพาะหลักสูตรไทย bu1stop@bu.ac.th
  butheatre@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  records_office@bu.ac.th
  forign_student@bumail.net นักศึกษาต่างชาติ atthasith.c@bu.ac.th
  internationalcenter@bu.ac.th
  janya.r@bu.ac.th
  siriporn.s@bu.ac.th
  siriwan.r@bu.ac.th
  usaralak.i@bu.ac.th
  forign_out_of_year@bumail.net นักศึกษาที่(เกินปี4) atthasith.c@bu.ac.th
  internationalcenter@bu.ac.th
  janya.r@bu.ac.th
  siriporn.s@bu.ac.th
  siriwan.r@bu.ac.th
  usaralak.i@bu.ac.th
  ibc@bumail.net นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ภาคปกติ nithivadee.c@bu.ac.th
  nida.t@bu.ac.th
  witwasit.s@bu.ac.th
  phatsanan.s@bu.ac.th

  ในกรณีที่ท่านต้องการส่ง e-mail ถึงนักศึกษาตามกลุ่มต่างๆ ข้างต้นนี้ แต่ไม่มีรายชื่อที่มีสิทธิ์ในการส่ง ให้ท่านขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และส่งรายขื่อ e-mail Address ที่ได้รับอนุมัติมาที่ อ.อดุลย์ ยิ้มงาม (หน.คส.)

คำแนะนำเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน

คำแนะนำเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยยังเปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชม. ดังนั้นท่านสามารถปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสมือนกับใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย แต่การใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อรองรับการใช้งานจากที่บ้านได้ ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบโปรแกรมที่ต้องการใช้งานดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศที่ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน และต้อง VPN เมื่อจะใช้งานที่บ้าน

 • BU System
 • Graduate School System
 • Commence System
 • Instructor Management System
 • Media Clearing
 • Accounting System
 • Student Loan
 • PrePaid System
 • Exam Preparation System
 • HRIS
 • Special Exam Room
 • TR2000
 • PayInstalment

ระบบสารสนเทศที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมก่อนใช้งานแต่ต้อง VPN เมื่อใช้งานที่บ้าน

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศจากภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. ตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ท่านต้องการใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่ (ตามรายชื่อด้านบน)
 2. ดำเนินการเชื่อมต่อระบบ Internet กับคอมพิวเตอร์ของท่าน กับ ISP ใด ก็ได้ เช่น
  TRUE / AIS / 3BB
 3. เชื่อมต่อระบบ VPN โดยสามารถทำตามคู่มือนี้ (Link ไปคู่มือ)
 4. Run โปรแกรมผ่าน icon หรือ ผ่าน Web Browser ที่ท่านเคยเรียกใช้งานได้ตามปกติ

หมายเหตุ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าท่านต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือปัญหาในการเชื่อมต่อ VPN ติดต่อ
Line@BU IT Support https://lin.ee/fLXcdT6

คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศคําแนะนําต่างๆ

BU VPN คืออะไร?

BU VPN (Bangkok Univerisity : Virtual Private Network) คือบริการสำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการ ทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยจากภายนอกได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เสมือนอยู่ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลการสืบค้น ข้อมูลงานวิจัย และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุด หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

โดยวิธีการติดตั้งจะแยกตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งานดังนี้

Download BU VPN Software Agent (Windows only)

การติดตั้งให้ติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เช่น Windows 32 Bit หรือ 64 Bit โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งได้จากคู่มือติดตั้ง

อุปกรณ์พร้อมขั้นตอน ในการสร้างแบบสอบถาม(หรือข้อสอบ)ด้วย Google Form

การตั้งค่าให้แบบสอบถามเปลี่ยนเป็นข้อสอบย่อยด้วย Google Form

หัวข้อนี้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างข้อสอบย่อยด้วย Google Form ซึ่งโดยปกติแล้ว การสร้างแบบสอบถามทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตามหัวข้อนี้ ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการจะทำข้อสอบก็สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปได้เลย
Continue reading