Month: November 2016

อุปกรณ์พร้อมขั้นตอน ในการสร้างแบบสอบถาม(หรือข้อสอบ)ด้วย Google Form

การตั้งค่าให้แบบสอบถามเปลี่ยนเป็นข้อสอบย่อยด้วย Google Form หัวข้อนี้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างข้อสอบย่อยด้วย Google Form ซึ่งโดยปกติแล้ว การสร้างแบบสอบถามทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตามหัวข้อนี้ ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการจะทำข้อสอบก็สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปได้เลย