Author: admin

ทำไมมีนักศึกษาบางคนมองไม่เห็น Course ที่อาจารย์สร้าง ?

เนื่องจาก เมื่ออาจารย์สร้าง Course ในระบบ Moodle LMS แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาของรายวิชานั้นเข้ามาในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรายชื่อของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

อยากเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันเข้ามาใน Course ทำอย่างไรดี ?

การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น 1 รายวิชา อาจจะมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ดังนั้นใน Course ของระบบ Moodle LMS ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนนั้นก็สามารถกำหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่านใน 1 Course 

ต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของหอสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร

สามารถใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของหอสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้…

อยากติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ต้องอย่างไร

เหมือนกับการขอติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ครับเพียงนัดวัน เวลาในการติดตั้ง และสำรองข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยเท่านั้นเองโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ถ้าได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ต้องแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มาเปลี่ยนเครื่องให้อย่างไร

เพียงนัดวัน เวลาในการติดตั้งและสำรองข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

อยากขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานกิจกรรมต้องทำอย่างไรดี

ไม่ยากครับเพียงท่าน