Month: December 2021

แนะนำการใช้งาน BU Wi-Fi โดยไม่ต้องใส่ Password ใหม่ทุกครั้ง

การใช้งาน Wi-Fi BU Mobile คือการใช้ Mac Address ของอุปกรณ์ลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi ซึ่งจะสะดวกมากเมื่ออุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับ BU Mobile ท่านสามารถใช้ Wi-Fi ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Sign in เพื่อเข้าใช้งาน โดยการใช้งาน Wi-Fi…

วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อใช้งาน BU-Mobile

หากไม่ต้องการ Logon ทุกครั้งที่ใช้งาน BU Wi-Fi เพียงแค่ลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง (MAC Address) เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ How to Find Wi-Fi Mac Address : วิธีการดูหมายเลข Wi-Fi MAC…