– Password ต้องมีความยาว 8-16 ตัวอักษร
– Password สามารถประกอบไปด้วยตัวอักษร ดังนี้

  • ตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z
  • ตัวพิมพ์เล็ก a-z
  • ตัวเลข 0-9
  • สัญลักษณ์พิเศษ @ # $ % ^ & * ( ) _ ! + – = { } \ / : [ ] ~ . “
  • Password ต้องไม่ประกอบด้วย ตัวอักษรยูนิโคต Unicode หรือช่องว่าง (Space)
  • Password ต้องประกอบด้วย กลุ่มตัวอักษา 3 ใน 4 อย่างดังนี้
    1.ตัวพิมพ์ใหญ่ 2.ตัวพิมพ์เล็ก 3.ตัวเลข 4.สัญลักษณ์พิเศษ

หมายเหตุ
– ตัวอักษรตัวเดียวกัน ตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่จะต่างกัน (Case Sensitive) เช่น a และ A จะถูกมองเป็นคนละตัว ดังนั้น โปรดจำให้มั่น หากมีการใช้ตัวอักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ ผสมกัน
** ห้ามตั้ง Password ให้เหมือนกับ Username หรือ นามสกุลของผู้ใช้ **
** ห้ามตั้ง Password ที่มี 3 ตัวอักษรแรกซ้ำกับ 3 ตัวอักษรของ Username **