HTML Mail ถูกออกแบบมาเพื่อส่งอีเมลในลักษณะเป็น Group เช่น การส่งข่าวของหน่วยงานไปยังบุคลากรทุกท่านภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจต้องการความสวยงามและมีรูปแบบที่น่าอ่าน

โดยเนื่องจากการส่งเมลทั่ว ๆ ไปนั้น หากส่งโดยใช้ Webbase E-mail เราจะสามารถส่งแบบ Text และแบบรูปภาพได้ (โดยเปิดฟังก์ชั้นการทำงานบน Webbase E-mail) แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะใส่ Link บนรูปภาพนั้นเพื่อให้สามารถไปยังเว็บอื่น ๆ ได้

ดังนั้น HTML Mail จึงถูกส่งมาเพื่อลบขีดจำกัดตรงนี้โดยเฉพาะ การใช้งานอาจมีขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้พื้นฐานความสามารถทาง Photoshop และ HTML เล็กน้อย

โดยก่อนใช้งาน เราต้องขอ Account เพื่อใช้งานระบบ HTML Mail ก่อน (สำหรับใช้เพื่อส่งข่าวสารของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์สู่ F-List เท่านั้น เนื่องจาก Account มีจำกัดครับ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอสงวนสิทธิ์ตามความเหมาะสมครับ)

โดยมีขั้นตอนการใช้งานตามคู่มือดังต่อไปนี้