ศคพ. ได้รับแจ้งปัญหาจากอาจารย์บางท่านว่า เมื่อ Invite นักศึกษาเข้าห้อง Google Meet ด้วย Group Mail เช่น 62_1_GE111_2312@bu.ac.th จะต้องมาค่อยกด Admit ให้นักศึกษาเข้าห้องทีหลัง ทำให้ไม่สะดวก จึงหาเทคนิคในการแก้ปัญหาให้ดังนี้

ขั้นตอนการสร้าง Google Meet โดยไม่ใช้ Group Mail

  1. ให้รวบรวมรายชื่ออีเมลนักศึกษาในกลุ่มเรียนที่ต้องการด้วย Application http://ums.bu.ac.th/studentview (สามารถดูวิธีใช้งานโดยละเอียดได้ที่ https://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/SearchEmailFormCourseSection.pdf)
  2. สร้างห้อง Google Meet ผ่าน Google Calendar ด้วยการเพิ่มการประชุม (Add Conferencing) และเชิญนักศึกษา (Add Guests) ด้วยอีเมลที่ได้จากข้อ 1. โดยใช้การ Copy/Pasteวิดีโอแนะนำขั้นตอน: https://www.youtube.com/watch?v=XJEt_IJksPg