Category: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเรียนการสอน ให้การสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ผมเป็นนักศึกษาต้องการยืมเครื่องเสียงสนามเพื่อจัดกิจกรรมของคณะฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไรครับ

หากนักศึกษาต้องการยืมโสตฯ ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำบันทึก (MEMO) ส่งตามสายงานและให้แนบรายละเอียดของโครงงานมาด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับ

อยากทราบว่านักศึกษาต้องการจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ต้องการยืมทีวีและเครื่องเล่น VCD ต้องทำอย่างไรครับ

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดต่างๆ ใน แบบฟอร์ม ศทศ.002และให้อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นกำกับ ในแบบฟอร์มและส่งเอกสารมาที่ ศูนย์เทคโนฯ ครับ

ผมเป็นนักศึกษาต้องการยืมโทรโข่ง ใช้จัดกิจกรรมรับน้องในมหาวิทยาลัย ภายใน 1 วันต้องทำอย่างไรครับ

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการยืมโสตทัศนูปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้เทคนิคในการติดตั้ง เช่น โทรโข่ง, Meeting Amp ฯลฯ ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา 1ใบ และเขียนใบยืมอุปกรณ์ที่แผนกโสตทัศนูปกรณ์ทั้ง 2 วิทยาเขต ครับ

ผมต้องการจองห้องประชุมและขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม เช่น Notebook , Visualizer ,ไมค์ลอย ต้องทำอย่างไรครับ

สามารถจองห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ได้ที่ เว็บไซต์ นี้ครับ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท พิมพ์ http://ursa.bu.ac.th/srrk/login.cfm  เสร็จแล้ว Login วิทยาเขตรังสิต พิมพ์ http://ursa.bu.ac.th/srrr/login.cfm  เสร็จแล้ว Login โดยใช้รหัสของอาจารย์ครับ

ต้องการแบบฟอร์มขอใช้โสตทัศนูปกรณ์หรือขอผลิตสื่อ ขอได้ที่ไหนครับ

สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่http://techno.bu.ac.th  หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการหรือขอได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขตครับ