การให้ Assignment (การบ้าน) นั้น มีเงื่อนไขในการส่งงานอยู่หลายแบบ ซึ่งเรื่องของเวลา หรือกำหนดส่งงานก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง โดยใน Moodle นี้ อาจารย์สามารถกำหนดเองได้ ว่าจะให้นักศึกษาส่งงานที่เลยกำหนดส่งได้หรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่ออยู่ในหน้า Create หรือ Edit Assignment ดังรูป

   

 2. กำหนดเวลาในการส่งงาน ในส่วนที่ 1 ดังรูปในข้อ 1
   
 3. ในส่วนที่ 2 เลือกเงื่อนไขว่าสามารถส่งงานหลังจากเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ โดย
  • No : นักศึกษาส่งงานหลังจากเวลาที่กำหนดได้
  • Yes : นักศึกษาส่งงานหลังจากเวลาที่กำหนดไม่ได้