ไม่ยากครับเพียงท่าน

  1. โทรแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นแก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่หมายเลข 1710 สำหรับวิทยาเขตกล้วยน้ำไท และ 2710 สำหรับวิทยาเขตรังสิต
  2. แจ้งรายละเอียดการติดตั้งผ่านระบบ Electronic Form โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1  เข้าสู่เว็บไซต์ที่ http://eform.bu.ac.th/

2.2  เลือกหัวข้อ Create Form

2.3  เลือกหัวข้อ แบบฟอร์มขอความร่วมมือในการขอบริการทางคอมพิวเตอร์

2.4  เลือกหัวข้อ อื่นๆ และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ โปรแกรมที่ต้องการ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ประสานงานในวันติดตั้ง เพื่อความถูกต้องในการติดตั้งและการประสานงานที่รวดเร็ว

3. ท่านต้องประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อขอติดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟให้พร้อมก่อนติดตั้งคอมพิวเตอร์ด้วยครับ

4. พบกันในวันและเวลาที่นัดติดตั้ง

เพียงสี่ขั้นตอนง่ายๆ
ท่านจะได้รับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว จากศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วครับ