หากท่านต้องการรับ-ส่งอีเมลของมหาวิทยาลัยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007  หากยังไม่เคยใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดังรูป คลิกปุ่ม Next

** หรือหากมีการติดตั้งอีเมลอื่น ๆ ไว้แล้ว จะไม่พบหน้าจอดังกล่าว ให้ท่านเลือกที่เมนู Tools -> Account Setting -> Email -> New เพื่อติดตั้ง

2. เลือก Yes เพื่อตั้งค่าอีเมล จากนั้นคลิกปุ่ม Next

3. หัวข้อ Auto Account Setup ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Manually configure server settings or additional server types จากนั้นคลิกปุ่ม Next

4. เลือก Microsoft Exchange  จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5. ใส่ค่า exmb-k.bu.ac.th ในช่อง Microsoft Exchange Server และใส่ชื่อ Account ของอาจารย์ ในช่อง User Name จากนั้นคลิกปุ่ม Next

6. จะพบหน้าจอ Congratulations แสดงว่าจบขั้นตอนการตั้งค่า

7.เมื่อเรียกใช้งาน Microsoft Outlook 2007 โปรแกรมจะถาม User name และ Password (User name ให้ใส่  bu\<Account ของอาจารย์>  ดังตัวอย่าง พร้อมใส่ Password และเลือกที่ Remember my password เพื่อให้โปรแกรมจำ Password ไว้ในครั้งต่อไป) 

8. เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง