ทำไมสร้าง Resource แล้วไม่มีในหน้า Weekly Outline ?

ในแต่ละรายวิชาของ Moodle LMS นั้น อาจารย์สามารถ Upload ไฟล์ต่างๆ (Resource) เพื่อให้นักศึกษา Download ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่ออาจารย์สร้าง Resource เรียบร้อยแล้ว ในหน้า Weekly Outline จะแสดง Resource นั้นให้เห็น เพื่อใช้งานต่อไป

แต่ถ้าอาจารย์สร้าง Resource เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เห็นในหน้า Weekly Outline ให้อาจารย์ลองตรวจสอบขั้นตอนการสร้าง Resource ของอาจารย์ว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่

  1. กรอกข้อมูลในช่องที่มี * ครบถ้วน (ช่องที่มี * ได้แก่ NameDescription)
  2. เมื่อสร้าง Resource เรียบร้อย และ กดปุ่ม Save and return to course แล้ว ระบบต้องกลับมาที่หน้า Weekly Outline พร้อมทั้งแสดงชื่อของ Resource นั้นโดยอัตโนมัติ
  3. ถ้ากดปุ่ม Save and return to course แล้ว ระบบยังอยู่ที่หน้าเดิม ให้ลองดูข้อมูลที่ช่อง Name และ Description ว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือยัง และมีการแจ้ง Error หรือไม่
    ถ้ามี ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม Save and return to course อีกครั้ง