อยากทราบงานบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์มีอะไรบ้างครับ…

งานหลักที่ให้บริการมีดังนี้ครับ 

1. งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย
เป็นงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ภายในห้องประชุมหรือสถานที่ภายใน ตามที่ ผู้ขอใช้บริการต้องการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์หลักที่ติดตั้ง ประจำในห้อง เช่น Notebooks, เครื่อง LCD Projector, Visualizer, เครื่องเสียงสนาม ฯลฯ

2. งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นงานบริการติดตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย งานสัมมนา อบรม จัดนิทรรศการ เช่น การติดตั้งจอฉาย LCD Plasma เครื่องฉาย LCD Projector ฯลฯ

3. งานดูแลรักษาห้องเรียนมาตรฐาน
มีหน้าที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องเรียน เชิงป้องกัน เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมต่อการใช้ในการเรียนการสอนตลอดเวลา