ห้องสมุดมีบริการพิมพ์งานหรือไม่

สามารถใช้บริการพิมพ์งานได้ทั้งสองวิทยาเขตดังนี้

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สามารถใช้บริการสั่งพิมพ์ได้ที่ชั้น 2 ข้างแผนกบริการค้นคว้าและวิจัย และชั้น 3 ฝั่งบริการอินเทอร์เน็ต

วิทยาเขตรังสิต

สามารถใช้บริการสั่งพิมพ์ได้ที่ชั้น 3-5 ฝั่งบริการอินเทอร์เน็ต แต่ต้องมารับงานและชำระเงินที่เคาน์เตอร์พิมพ์งานชั้น 3