หากมีเรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทตลอดและไม่สะดวกไปใช้บริการที่ห้องสมุดวิทยาเขตรังสิต แต่หนังสือที่ต้องการใช้มีให้บริการอยู่เฉพาะวิทยาเขตรังสิตเท่านั้น และต้องการยืมต้องทำอย่างไร ?

          ท่านสามารถใช้บริการยืมข้ามวิทยาเขตโดยจดเลขทะเบียนและเลขเรียกหนังสือของหนังสือเล่มที่ท่านต้องการยืมข้ามแล้วไปติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 สำนักหอสมุดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท