หากต้องการยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้ท่านอื่นที่กำลังยืมอยู่ต้องทำอย่างไร ?

เมื่อต้องการยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้ท่านอื่นที่กำลังยืมอยู่
มี 2 วิธีด้วยกัน

1. ใช้บริการจองผ่านเคาน์เตอร์บริการ โดยท่านจดเลขทะเบียนหนังสือ จากนั้นมาติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนของห้องสมุด

2.ใช้บริการจองออนไลน์ จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 ไปที่รายการที่ท่านต้องการจองจากหน้าจอ OPAC

2.2  เลื่อนเมาส์ลงไปด้านล่างของหน้ารายการ จะพบรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการนั้น ๆ

2.3 สถานะของทรัพยากรขึ้นว่าถูกยืม และระบุวันกำหนดส่ง โดยที่ด้านขวาของวันกำหนดส่งจะมีปุ่มจองปรากฏอยู่

 2.4. คลิกที่ปุ่มจองจากนั้นเลือกวิทยาเขตที่ต้องการรับตัวเล่ม แล้วคลิกปุ่ม Next

 

2.5. ป้อนข้อมูล Login name and password จากนั้นคลิกปุ่ม Confirm ระบบจะบันทึกข้อมูลการจองของผู้จอง

2.6. เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มคืน บรรณารักษ์จะแจ้งไปยังผู้จองให้มาทำการยืมตัวเล่มต่อไป