ผมเป็นนักศึกษาต้องการยืมโทรโข่ง ใช้จัดกิจกรรมรับน้องในมหาวิทยาลัย ภายใน 1 วันต้องทำอย่างไรครับ

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการยืมโสตทัศนูปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้เทคนิคในการติดตั้ง เช่น โทรโข่ง, Meeting Amp ฯลฯ ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา 1ใบ และเขียนใบยืมอุปกรณ์ที่แผนกโสตทัศนูปกรณ์ทั้ง 2 วิทยาเขต ครับ