ผมเป็นนักศึกษาต้องการยืมเครื่องเสียงสนามเพื่อจัดกิจกรรมของคณะฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไรครับ

หากนักศึกษาต้องการยืมโสตฯ ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำบันทึก (MEMO) ส่งตามสายงานและให้แนบรายละเอียดของโครงงานมาด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับ