ผมต้องการจองห้องประชุมและขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม เช่น Notebook , Visualizer ,ไมค์ลอย ต้องทำอย่างไรครับ

สามารถจองห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ได้ที่ เว็บไซต์ นี้ครับ

  • วิทยาเขตกล้วยน้ำไท พิมพ์ http://ursa.bu.ac.th/srrk/login.cfm  เสร็จแล้ว Login
  • วิทยาเขตรังสิต พิมพ์ http://ursa.bu.ac.th/srrr/login.cfm  เสร็จแล้ว Login โดยใช้รหัสของอาจารย์ครับ