ทำไมมีนักศึกษาบางคนมองไม่เห็น Course ที่อาจารย์สร้าง ?

เนื่องจาก เมื่ออาจารย์สร้าง Course ในระบบ Moodle LMS แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาของรายวิชานั้นเข้ามาในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรายชื่อของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ดังนั้นทำให้นักศึกษาบางคนที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่อาจารย์ผู้สอนสร้าง Course แล้วไม่มีรายชื่อในระบบ Moodle LMS โดยปัจจุบัน ผู้ดูแลระบบ Moodle LMS จะทำการ Update รายชื่อนักศึกษาในระบบเป็นระยะ

แต่ถ้านักศึกษาท่านใด ยังไม่เห็นรายวิชา เนื่องจากเหตุ ดังนี้

  1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ไม่ได้สร้าง Course ในระบบ Moodle LMS
    ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน ว่าทำการสร้างรายวิชาในระบบ Moodle LMS หรือยัง
  2. ถ้าอาจารย์สร้างรายวิชาในระบบ Moodle LMS แล้วนักศึกษามองไม่เห็น Course นั้นๆ สาเหตุมาจากรายชื่อนักศึกษาในระบบยังไม่ได้ Update
    ให้นักศึกษา ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อ Update ข้อมูล