ทางศูนย์เทคโนฯ มีขั้นตอนการให้บริการสำหรับอาจารย์และบุคลากรอย่างไรครับ

มีขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ 6 ขั้นตอนครับ

ขั้นตอนที่ 1
รับเอกสารการขอใช้บริการแบบฟอร์ม ศทศ.002 จากผู้ขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่บริการสื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนวัสดุที่ขอใช้บริการ ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมบริการจะติต่อกลับผู้ขอใช้บริการเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 3 อาจารย์ประจำแผนกสื่อโสตทัศนูปกรณ์มอบหมายงานให้ดำเนินการตามใบขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติงานตามการขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 5 จัดเก็บอุปกรณ์ที่นำไปให้บริการส่งคืนแผนกสื่อโสตทัศนูปกรณ์

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจอุปกรณ์ที่นำมาส่งคืนให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานในครั้งต่อไป

* เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ กรุณาโทรมาตรวจสอบอุปกรณ์และโสตทัศนวัสดุ ที่ท่านต้องการใช้บริการได้ที่

แผนกโสตทัศนูปกรณ์กล้วยน้ำไท โทร.1860,1862

แผนกโสตทัศนูปกรณ์รังสิต โทร.2860,2862

และกรอกเอกสารการขอใช้บริการ ศทศ.002 มาให้เรียบร้อย
…ขอบคุณครับ