ต้องการแบบฟอร์มขอใช้โสตทัศนูปกรณ์หรือขอผลิตสื่อ ขอได้ที่ไหนครับ

สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่
http://techno.bu.ac.th  หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ
หรือขอได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขตครับ

  • วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 2 โทร.1860,1862
  • วิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่ที่ อาคารโสตทัศนูปกรณ์รังสิต ข้างหอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ โทร. 2860,2862