เทคนิคการสร้างห้อง Google Meet โดยนักศึกษาเข้าร่วมห้องได้ทันที (Without Admit)

ศคพ. ได้รับแจ้งปัญหาจากอาจารย์บางท่านว่า เมื่อ Invite นักศึกษาเข้าห้อง Google Meet ด้วย Group Mail เช่น 62_1_GE111_2312@bu.ac.th จะต้องมาค่อยกด Admit ให้นักศึกษาเข้าห้องทีหลัง ทำให้ไม่สะดวก จึงหาเทคนิคในการแก้ปัญหาให้ดังนี้

ขั้นตอนการสร้าง Google Meet โดยไม่ใช้ Group Mail

 1. ให้รวบรวมรายชื่ออีเมลนักศึกษาในกลุ่มเรียนที่ต้องการด้วย Application http://ums.bu.ac.th/studentview (สามารถดูวิธีใช้งานโดยละเอียดได้ที่ http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/SearchEmailFormCourseSection.pdf)
 2. สร้างห้อง Google Meet ผ่าน Google Calendar ด้วยการเพิ่มการประชุม (Add Conferencing) และเชิญนักศึกษา (Add Guests) ด้วยอีเมลที่ได้จากข้อ 1. โดยใช้การ Copy/Pasteวิดีโอแนะนำขั้นตอน: https://www.youtube.com/watch?v=XJEt_IJksPg

กระบวนการแจ้งข่าวสาร ทางระบบออนไลน์ที่ ศคพ. รับผิดชอบ

กระบวนการแจ้งข่าวสาร ทางระบบออนไลน์ที่ ศคพ. รับผิดชอบ

 • ระบบ SMS และ BU Mobile Notification
  หน่วยงานที่ต้องการส่งข้อความให้ทำตาม ขั้นตอน ต่อไปนี้

  1. นำข้อความที่ท่านต้องการจะแจ้งข่าวสารให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ (คณ./ผอ.) ซึ่งระบบ SMS จะจำกัดความยาวของตัวอักษรที่จะส่งอยู่ที่ 70 ตัวอักษร/Message และระบบ BU Mobile Notification จำกัดความยาวตัวอักษรอยู่ที่ 200 ตัวอักษร
  2. รณีที่ท่านต้องการส่งข้อความด้วยระบบ SMS จะมีค่าใช้จ่าย .32 บาท /Message ท่านจะต้องขออนุมัติจาก ผช./รอง กส. ผ่านตามสายงานก่อน
  3. เมื่อได้รับการอนุมัติข้อความที่จะส่งเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งมาที่ อ.อังคาร แสงมณี (หน.พร.) ทาง e-mail: ankarn.s@bu.ac.th โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
   • ข้อความที่ต้องการส่ง
   • ต้องการส่งผ่านระบบ เช่น SMS หรือ BU Mobile Notifcation
   • กลุ่มของผู้รับ เช่น นศ. ทั้งหมด นศ. เฉพาะชั้นปี นศ. ไทย/ต่างชาติ
 • ระบบ Mailing List
  ศคพ. มีระบบ Mailing List สำหรับติดต่อกับนักศึกษากลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

  Group Email ความหมาย ผู้มีสิทธิ์ที่จะส่งได้
  bu_student@bumail.net อีเมลทั้งหมดใน Domain bumail.net bu1stop@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  thai_student@bumail.net นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เฉพาะหลักสูตรไทย bu1stop@bu.ac.th
  butheatre@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  records_office@bu.ac.th
  thai_student_cont@bumail.net นักศึกษานอกรุ่น(เกินปี 4) เฉพาะหลักสูตรไทย bu1stop@bu.ac.th
  butheatre@bu.ac.th
  compcenter@bu.ac.th
  prbu@bu.ac.th
  records_office@bu.ac.th
  forign_student@bumail.net นักศึกษาต่างชาติ atthasith.c@bu.ac.th
  internationalcenter@bu.ac.th
  janya.r@bu.ac.th
  siriporn.s@bu.ac.th
  siriwan.r@bu.ac.th
  usaralak.i@bu.ac.th
  forign_out_of_year@bumail.net นักศึกษาที่(เกินปี4) atthasith.c@bu.ac.th
  internationalcenter@bu.ac.th
  janya.r@bu.ac.th
  siriporn.s@bu.ac.th
  siriwan.r@bu.ac.th
  usaralak.i@bu.ac.th
  ibc@bumail.net นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ภาคปกติ nithivadee.c@bu.ac.th
  nida.t@bu.ac.th
  witwasit.s@bu.ac.th
  phatsanan.s@bu.ac.th

  ในกรณีที่ท่านต้องการส่ง e-mail ถึงนักศึกษาตามกลุ่มต่างๆ ข้างต้นนี้ แต่ไม่มีรายชื่อที่มีสิทธิ์ในการส่ง ให้ท่านขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และส่งรายขื่อ e-mail Address ที่ได้รับอนุมัติมาที่ อ.อดุลย์ ยิ้มงาม (หน.คส.)

คำแนะนำเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน

คำแนะนำเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยยังเปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชม. ดังนั้นท่านสามารถปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสมือนกับใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย แต่การใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อรองรับการใช้งานจากที่บ้านได้ ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบโปรแกรมที่ต้องการใช้งานดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศที่ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน และต้อง VPN เมื่อจะใช้งานที่บ้าน

 • BU System
 • Graduate School System
 • Commence System
 • Instructor Management System
 • Media Clearing
 • Accounting System
 • Student Loan
 • PrePaid System
 • Exam Preparation System
 • HRIS
 • Special Exam Room
 • TR2000
 • PayInstalment

ระบบสารสนเทศที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมก่อนใช้งานแต่ต้อง VPN เมื่อใช้งานที่บ้าน

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศจากภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. ตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ท่านต้องการใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่ (ตามรายชื่อด้านบน)
 2. ดำเนินการเชื่อมต่อระบบ Internet กับคอมพิวเตอร์ของท่าน กับ ISP ใด ก็ได้ เช่น
  TRUE / AIS / 3BB
 3. เชื่อมต่อระบบ VPN โดยสามารถทำตามคู่มือนี้ (Link ไปคู่มือ)
 4. Run โปรแกรมผ่าน icon หรือ ผ่าน Web Browser ที่ท่านเคยเรียกใช้งานได้ตามปกติ

หมายเหตุ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าท่านต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือปัญหาในการเชื่อมต่อ VPN ติดต่อ
Line@BU IT Support https://lin.ee/fLXcdT6

คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศคําแนะนําต่างๆ