Download BU VPN Software Agent (Windows only)

การติดตั้งให้ติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เช่น Windows 32 Bit หรือ 64 Bit โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งได้จากคู่มือติดตั้ง