อยากทราบการให้บริการในชั้นต่าง ๆ ของห้องสมุดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สำนักหอสมุด วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แบ่งการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

Continue reading

อยากทราบการให้บริการในชั้นต่าง ๆ ของหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีการให้บริการในชั้นต่างๆ ดังนี้

Continue reading