อยากทราบการให้บริการในชั้นต่าง ๆ ของหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีการให้บริการในชั้นต่างๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 : บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร), บริการสอบถามข้อมูล,และบริการ Wi-Fi

ชั้นที่ 2 : หอเกียรติคุณ และ ห้องจัดนิทรรศการ

ชั้นที่ 3 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
– บริการพิมพ์เอกสาร (ขาว-ดำ,สี)
– บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์
– บริการเครื่องเล่นวีดิทัศน์ และเครื่องเล่นวีดิโอ
– บริการห้องวีดิทัศน์กลุ่มจำนวน 4 ห้อง
ขนาดห้องละ 10 ที่นั่ง
– บริการเครื่องเล่นเทป
– บริการสอบถามข้อมูล
– หอประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– บริการ Wi-Fi

ชั้นที่ 4 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
– บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
– บริการห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8-10 ที่นั่งจำนวน 10 ห้อง
– บริการห้องค้นคว้าเดี่ยวขนาด 1-2 ที่นั่งจำนวน 4 ห้อง  (พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์)
– บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด A-N
– บริการวารสาร ทั้งฉบับล่าสุด, ฉบับล่วงเวลา, และฉบับเย็บเล่ม
– บริการนวนิยาย
– บริการหนังสือพิมพ์
– บริการสอบถามข้อมูล
– บริการถ่ายเอกสาร
– บริการ Wi-Fi

ชั้นที่ 5 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
– บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
– บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด P-Z
– บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– บริการวิทยานิพนธ์
– บริการงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– บริการรายงานนักศึกษา
– บริการสอบถามข้อมูล
– บริการ Wi-Fi