อยากทราบการให้บริการในชั้นต่าง ๆ ของห้องสมุดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สำนักหอสมุด วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แบ่งการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

ชั้นที่ 2 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
– บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
– บริการพิมพ์เอกสาร (ขาว-ดำ,สี)
– บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด A-Z
– บริการห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8-10 ที่นั่งจำนวน 5 ห้อง
– ห้องพระยามานวราชเสวี
– บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
– บริการนวนิยาย
– บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด
– บริการสอบถามข้อมูล
– บริการ Wi-Fi

ชั้นที่ 3 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
– บริการพิมพ์เอกสาร (ขาว-ดำ,สี)
– บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์
– บริการห้องวีดิทัศน์กลุ่มจำนวน 2 ห้อง
ขนาดห้องละ 12 ที่นั่ง
– บริการ Wi-Fi

ชั้นที่ 4 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
– บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
– บริการวารสาร ทั้งฉบับล่าสุด, ฉบับล่วงเวลา, และฉบับเย็บเล่ม
– บริการห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8-10 ที่นั่งจำนวน 2 ห้อง
– บริการห้องค้นคว้าเดี่ยวขนาด 1-2 ที่นั่งจำนวน 4 ห้อง  (พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์)
– บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– บริการวิทยานิพนธ์,
– บริการตำรามหาวิทยาลัย,
– บริการราชกิจจานุเบกษา
– บริการหนังสืออนุสรณ์งานศพ
– บริการหนังสือพิมพ์ฉบับเก่า (เก็บย้อนหลัง 1 ปี)