ห้องสมุดมีฐานข้อมูลข่าวอะไรให้บริการบ้าง

สำนักหอสมุดมีฐานข้อมูลข่าวให้บริการดังนี้

 1. iQNewsClip

2. NEWSCenter

3. มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์

4. Matichon e-library