ห้องสมุดมีจุดบริการเติมเงินในบัตรสมาร์ตการ์ดหรือไม่

มีให้บริการเติมเงินแยกตามวิทยาเขตดังนี้

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สามารถเติมเงินในบัตรได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

วิทยาเขตรังสิต

สามารถเติมเงินในบัตรได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1, 3-5