ต้องการใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มสำหรับนักศึกษาต้องทำอย่างไร

          ห้องค้นคว้าต้องมีผู้ใช้มาเป็นกลุ่มขั้นต่ำ 5 คน โดยติดต่อขอใช้ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทั้ง 2 วิทยาเขต และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรของผู้เข้าใช้ไว้ทุกคน มีระยะเวลาใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง แต่สามารถต่อเวลาได้หากไม่มีผู้จองใช้ห้องต่อ