ต้องการทราบกระบวนการและขั้นตอนของการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของเจ้าหน้าที่ เพราะเคยสั่งตำราต่างประเทศไปแล้ว ได้รับตัวเล่มช้ามาก

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. หลังจากนักศึกษากรอกข้อมูลการสั่งซื้อผ่าน e-Requisition แล้วจะมีการ ส่ง e-mail จากระบบห้องสมุดไปยังผู้สั่งซื้อว่าได้รับรายการสั่งซื้อแล้ว หลังจากนั้นทางหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรจะดำเนินการพิมพ์ใบสั่งซื้อ Online ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อแต่ละคน

2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้รับใบสั่งซื้อ จะดำเนินการแก้ไขสถานะทรัพยากรให้เป็น “กำลังดำเนินการตรวจสอบรายการซ้ำ”

3. หลังจากนั้นจะดำเนินการเช็คซ้ำและเช็คราคาหนังสือ กรณีหนังสือต่างประเทศจะต้องขอราคา 3ร้านขึ้นไป  และส่งใบสั่งซื้อให้คณบดีอนุมัติ และแก้ไขสถานะทรัพยากรให้เป็น “รออนุมัติ”

4. เมื่อได้รับใบสั่งซื้อคืนจากคณบดีแล้ว จะดำเนินการสั่งซื้อ
กรณีภาษาไทย 
          หากไม่มีปัญหาเรื่องหนังสือหมด หรือหนังสือไม่พิมพ์แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
ส่วนหนังสือต่างประเทศ
          หากมีตัวเล่มในประเทศไทย จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หากต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับ stock ของสินค้า ดังนี้

– สิงคโปร์ ใช้เวลาในการจัดส่ง 45 วัน
– สหรัฐอเมริกาและยุโรป ใช้เวลาในการจัดส่ง 60-90 วัน
– สหราชอาณาจักรและเยอรมัน ใช้เวลาในการจัดส่ง 120 วัน

5. เมื่อสั่งซื้อแล้วจะดำเนินการแก้ไขสถานะทรัพยากรให้เป็น “รอส่งของ”

6. หากได้รับตัวเล่มเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแก้ไขสถานะทรัพยากรให้เป็น “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” หากนักศึกษาต้องการทราบว่าหนังสือที่สั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนไหน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านบริการได้ผ่านทางบริการสั่งซื้อออนไลน์ (e-Requisition) ทาง web site ของห้องสมุด http://library.bu.ac.th หลังจากนั้นคลิกเลือก e-Requisition ดังรูป

6.1 กรอก LOGIN NAME และ PASSWORD

6.2 หากต้องการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อทรัพยากรที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อไปแล้วสามารถตรวจสอบได้โดยคลิก “CHECK STATUS”

6.3 หากรายการใดได้รับตัวเล่มแล้วจะไม่มีข้อมูลปรากฏในรายการเช็คสถานะการสั่งซื้อถ้านักศึกษาได้ดำเนินการคลิกจองทรัพยากรสารสนเทศที่สั่งซื้อ ทางแผนกบริการสารสนเทศจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษามารับตัวเล่ม หากนักศึกษาไม่มารับภายใน 3 วันหลังจากได้รับ e-Mail ทางแผนกบริการสารสนเทศจะนำทรัพยากรดังกล่าวขึ้นชั้นหนังสือ กรณีที่นักศึกษาไม่ได้จองทางแผนกส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรจะเป็นผู้แจ้งสถานะการสั่งซื้อทาง e-Mail หากนักศึกษาต้องการยืมสามารถค้นหา
ข้อมูลทรัพยากรที่สั่งซื้อได้ผ่านทาง WEB OPAC ถ้าทรัพยากรดังกล่าวค้นหาแล้วไม่พบใน WEB OPAC สถานะจะมี 4 กรณี คือ

  • กรณีแรกอยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนและลงรายการ
  • กรณีที่ 2 อยู่ระหว่างวิเคราะห์หมวดหมู่
  • กรณีที่ 3 อยู่ระหว่างติดบาร์โค้ด
  • กรณีที่ 4 อยู่ระหว่างแผนกบริการสารสนเทศตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยากร และแก้ไขสถานะทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถยืมออกได้